Prehlásenie spoločnosti INSERVIS Slovakia s.r.o. o ochrane osobných údajov

Spoločnosť INSERVIS Slovakia s.r.o., IČO: 35 803 819, so sídlom Grösslingova 51, 811 09 Bratislava (ďalej tiež ako „Správca“ či Spracovateľ“), prijala opatrenia k ochrane Vašich osobných údajov. Za účelom dosiahnutia najvyššej možnej ochrany sa budeme riadiť nasledujúcimi zásadami.

Toto Prehlásenie a následné spracovávanie osobných údajov sa riadi hlavne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“).

Toto prehlásenie môže byť z našej strany kedykoľvek menené, a to zvlášť v prípade zmien v príslušnej právnej úprave vzťahujúcej sa k ochrane osobných údajov, preto vo Vašom vlastnom záujme odporúčame sledovať na našich webových stránkach eventuálnu aktualizáciu tohoto prehlásenia.

Pri výkone našich služieb v oblasti likvidácie škôd nás uvádzate svoje osobné údaje, a preto sa nižšie budete môcť zoznámiť s bližšími informáciami o našom spracovávaní týchto Vami poskytnutých údajov.

Upozorňujeme, že svoje osobné údaje nám poskytovať nemusíte, avšak pokiaľ nám niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré požadujeme, neposkytnete, nebudeme Vám môcť plne poskytnúť naše niektoré služby.

Najprv by sme Vám radi vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúci text tohto Prehlásenia.

Osobný údaj

„Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjektov údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.“

Zvláštne kategórie osobných údajov

„Sú také osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstvo v odboroch, a spracovaní genetických údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.“

Subjekt údajov

„Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaju identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.“

Správca osobných údajov

„Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je za spracovanie primárne zodpovedná. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak platí, že správcom osobných údajov je INSERVIS Slovakia s.r.o.“

Spracovateľ osobných údajov

„Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.“

Spracovanie osobných údajov

„Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, požívanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.“

Viď. Článok 4 a 9 GDPR

Ako údaje spracovávame

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe zákonného dôvodu podľa článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. b), a to pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zo zmluvy alebo podľa písm. c) pre splnenie zákonnej povinnosti. Ďalej tiež podľa písm. a) na základe Vášho poskytnutého súhlasu so spracovaním týchto údajov v prípade, keď oprávnené záujmy podľa vyššie uvedeného ustanovenia ako zákonný dôvod spracovania nedostačujú alebo sa jedná o spracovanie zvláštnych kategórií osobných údajov. Osobné údaje sú spracované pre účely poskytovania služieb likvidácie poistných udalostí. Vami poskytnuté osobné údaje používame vždy len k účelu, ku ktorému nám boli údaje poskytnuté a o tomto účele vždy užívateľa transparentne informujeme.

Aké údaje spracovávame

V rámci poskytovania našich služieb zhromažďujeme niektoré z nasledujúcich údajov:

a) oslovenie / titul
b) meno
c) priezvisko (vrátane rodného)
d) dátum narodenia
e) pohlavie
f) miesto a krajina narodenia
g) národnosť
h) kontaktnú adresa (informáciu o aktuálnom aj bývalom bydlisku)
i) e-mailová adresa
j) telefónne číslo (alebo čísla, pokiaľ nám ich poskytnete)
k) fotografický záznam
l) informácie o zdravotnom stave

príp. ďalšie podľa poskytnutých dokumentov pre účely likvidácie poistných udalostí.

Doba uchovania osobných údajov

Údaje uchovávame na čas nevyhnutný pre účely plnenia zo zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností či ochrane našich práv. Údaje poskytnuté na základe súhlasu subjektu údajov a zvláštne kategórie osobných údajov budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase. Ak využijete svoje právo byť zabudnutý alebo odvoláte poskytnutý súhlas, budú samozrejme údaje uchované kratšie.

Predávanie údajov – ďalší spracovatelia

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to tiež prostredníctvom určených spracovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom Správcovi či zamestnancom spracovateľa, a to len nevyhnutnej miere pre účely spracovania. K predávaniu osobných údajov ďalším spracovateľom dochádza len v minimálnej miere a všetky spracovateľské vzťahy sú založené na zmluvách o spracovaní, v ktorých sa naši spracovatelia zaručili prijať také opatrenia, ktorými zaistia rovnakú mieru zabezpečenia osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť. Správca bude predávať osobné údaje do tretích krajín, medzinárodným organizáciám alebo iným tretím osobám, s ktorými je spolupráca za účelom likvidácie poistných udalostí nutná.

Obchodné oznámenie

V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na marketingové účely je nám umožnené niektoré Vami poskytnuté údaje využiť k priamemu marketingu v rámci nášho už existujúceho zmluvného vzťahu. Tieto marketingové oznámenia sa budú týkať len nami poskytovaných odborných služieb. Zároveň v každom takomto obchodnom oznámení nájdete možnosť bezplatne sa odhlásiť z odberu tohto oznámenia.

Cookies

Aby naša ponuka bola pre Vás relevantná, využívajú naše webové stránky www.inservis.com textové súbory cookies. Slúžia k zapamätaniu Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich uskutočnili (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom nemusíte znovu po určitú dobu zadávať. Naše súbory cookies samé o sebe neidentifikujú jednotlivého užívateľa, identifikujú len zariadenie, ktoré používate, a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu. Ako užívateľ môžete vypnúť či obmedziť možnosť užívania cookies vo Vašom prehliadači. Avšak ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie, ktoré ponúkajú naše stránky.

Zabezpečenie

Aby sme dosiahli tú najvyššiu možnú mieru ochrany Vami poskytnutých osobných údajov, využívame určité technológie a funkcie zabezpečenia. Z našej strany boli tiež prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie Vašich údajov, rovnako ako boli prijaté technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, úložísk osobných údajov v listinnej podobe, pravidelné aktualizácie systému a opatrenia k zamedzeniu prístupu neoprávnených osôb k údajom. Aj napriek tomu, že sa snažíme maximálne ochrániť Vaše osobné údaje pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením, nikdy nie je možné zabezpečiť 100% kontrolu. Preto Vás budeme v prípade akýchkoľvek incidentov, ktoré dosiahnu určitú mieru rizika bezprostredne informovať.

Práva subjektov osobných údajov

Aby sme ctili zásadu transparentnosti spracovania osobných údajov, radi Vám na nižšie uvedených kontaktných údajoch poskytneme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame.

Pokiaľ to bude zo zákona možné, máte právo zmeniť alebo uskutočniť opravu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Pokiaľ je spracovávanie osobných údajov uskutočňované na základe Vášho súhlasu, máte právo toto spracovanie obmedziť, súhlas odvolať alebo dokonca nechať vymazať všetky údaje, ktoré na základe Vášho súhlasu uchovávame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Tiež máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, vrátane ich zdrojov, účelov a metód spracovávania, elektronických rozhodovaní a subjektov, s ktorými Vaše údaje zdieľame. Informácie, ktoré požadujete, sa Vám budeme snažiť v primeranej dobe sprístupniť. V závislosti na tom, aké informácie budete požadovať, Vám v rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme účtovať poplatok.

Ak máte za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu a ďalej aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje

V prípade dotazov, sťažností, pripomienok alebo uplatnení práv subjektov údajov nás kontaktujte na emailovej adrese: infosk@inservis.com