INSERVIS MVC s.r.o., INSERVIS Slovakia s.r.o.

Činnosť nezávislých likvidátorov poistných udalostí

Odhad rizík pri uzatváraní poistenia

Činnosť technických a ekonomických poradcov

Politika kvality vychádza z koncepcie systému managementu kvality organizácie v súlade s normou ISO 9001. Hlavným cieľom organizácie je naplniť svoju víziu, to znamená byť spoľahlivým, pružným a efektívnym dodávateľom služby, ktorá zahŕňa organizačné, ekonomické a technické poradenstvo so zvláštnym zreteľom na oblasť poisťovníctva.

Aby sa tento cieľ dosiahol, musíme sa neustále venovať zlepšovaniu systému managementu kvality s rešpektovaním záujmov zákazníkov a zamestnancov.

Organizácia sa v rámci svojej Politiky kvality zaväzuje:

  • Vytvárať podmienky pre dodržiavanie platných ustanovení obecne záväzných noriem, tj. zákonov, nariadení a vyhlášok súvisiacich s predmetom našej činnosti.
  • Orientovať sa na uspokojovanie potrieb zákazníkov a zamestnancov a zabezpečovať vysokú produktivitu trvalým zvyšovaním rozsahu služieb a najmä pridanej hodnoty.
  • Trvalou ponukou nadštandardných služieb a ponukou vlastných riešení zabezpečiť konkurencieschopnosť nami dodávaných služieb.
  • Nepretržite plniť podmienky zastupovaných partnerov.
  • Rozširovať ponuku služieb.
  • Vykonávať výber dodávateľov externých služieb s ohľadom na dosiahnutie najvyššej kvality.
  • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov organizácie o kvalite s cieľom dodržovania zásady „Urob všetko potrebné v správnej chvíli, rýchle a hneď na prvý krát“.
  • Trvale zvyšovať odbornosť, kvalifikáciu a profesionalitu všetkých zamestnancov.

Dátum: 1.11.2010

Ing. Martin Liška
ředitel