Práva subjektov údajov

Právo na poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov

Máte právo poznať našu plnú identifikáciu ako správca Vašich osobných údajov, a to spoločne s kontaktnými údajmi na nášho poverenca osobných údajov. Súčasne ste oprávnený poznať právny titul spracovania Vašich osobných údajov.

Prístup k osobným údajom

Ako subjekt údajov máte právo na prístup k Vašim osobným údajom. Ste teda oprávnený nás požiadať o poskytnutie informácií, či Vaše údaje spracovávame, a pokiaľ áno, tak zároveň môžete požiadať o poskytnutie informácií o účele spracovania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, o plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené, o zdroji osobných údajov, pokiaľ sme osobné údaje nezískali priamo od Vás a o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Právo na opravu, resp. doplnenie

Ako správca osobných údajov nie sme povinní aktívne zisťovať, či sú nami spracovávané osobné údaje aktuálne, preto máte právo v prípade neaktuálnosti, nepresnosti alebo nesprávnosti Vašich nami spracovávaných osobných údajov požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz

Pokiaľ nastane jeden z nižšie uvedených prípadov, máte právo nám zaslať žiadosť o výmaz Vašich osobných údajov (uplatniť tak „právo byť zabudnutý“):

  • odpadol účel spracovania (napríklad ukončenie zmluvného vzťahu),
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte ak neexistuje žiadny iný dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov (napríklad odvolanie marketingového súhlasu za predpokladu, že s nami nemáte napríklad uzatvorený zmluvný vzťah),
  • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienky, že je uznateľná a neexistuje právny dôvod pre spracovávanie Vašich osobných údajov),
  • v súlade s platnou legislatívou je nami uložené Vaše údaje vymazať (napríklad skartačná povinnosť).

Právo na obmedzenie spracovania

Z niektorého z nižšie uvedených prípadov nás máte právo požiadať o obmedzenie spracovania:

  • namietate nepresnosť údajov a žiadate o obmedzenie spracovania na dobu, než presnosť Vašich údajov overíme;
  • spracovanie je protiprávne, Vy nechcete podať žiadosť o výmaz osobných údajov z našej databázy a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • my Vaše osobné údaje pre účely spracovania nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • z Vašej strany bola vznesená námietka proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, bude spracovanie Vašich údajov obmedzené.

Právo na prenos údajov

Máte právo podať žiadosť o poskytnutie Vašich osobných údajov spracúvaných na základe právneho dôvodu súhlasu alebo zmluvy vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby sme tomu bránili, alebo podať žiadosť aby sme tieto údaje priamo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi odovzdali, ak je to technicky možné.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ sú Vaše údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti ich spracovaniu napr. za účelom priameho marketingu.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní automatizovaného rozhodovania

Znamená, že v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov má byť podkladom pre nejaké rozhodnutie, máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli posúdené človekom a nie strojovo.

Poučenie:

Sme povinní Vás informovať o prijatých opatreniach na základe Vami podanej žiadosti bez zbytočného odkladu, tzn. najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Vo výnimočných prípadoch sme oprávnení lehotu predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sme povinní Vás tiež informovať.

Pri častom opakovaní, zjavnej neprimeranosti alebo nedôvodnosti Vašich žiadostí sme oprávnení po Vás požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ o Vás žiadne údaje nespracovávame, vyrozumieme Vás o tom, že Vaše údaje nie sú z našej strany predmetom spracovania.

Výkonom práva na prenosnosť Vašich osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.